fbpx

Artikel 1 Begrippen

Organisatie: Torso Lifestyle Centre

Opdrachtgever: De klant/deelnemer

Trainingssessie: Deelname aan lessen van Torso Lifestyle Centre.  

Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen Torso Lifestyle Centre en de opdrachtgever voor trainingssessies bij Torso Lifestyle Centre.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de opdrachtgever zich heeft ingeschreven bij Torso Lifestyle Centre voor het deelnemen van Personal Training en/of Groepstraining.

Ieder gebruik van de diensten van Torso Lifestyle Centre geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf bij deelname aan lessen van Torso Lifestyle Centre, zich ervan te vergewissen of deelname medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Torso Lifestyle Centre een verwijsbrief van de huisarts verlangt, dient de opdrachtgever aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Torso Lifestyle Centre te worden afgegeven/opgestuurd. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Torso Lifestyle Centre door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Torso Lifestyle Centre meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de opdrachtgever.

Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Torso Lifestyle Centre bevoegd om in overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de trainingssessie begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Torso Lifestyle Centre als de opdrachtgever.

Een trainingssessie met één van onze Personal Trainers vindt minimaal één keer per week plaats. Een tussen partijen geplande les betreffende groepstraining of groepscoaching, kan door de wederpartij tot 5 uur vóór aanvang van de les geschieden.

Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Torso Lifestyle Centre gerechtigd om de kosten voor de afspraak volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Torso Lifestyle Centre is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Torso Lifestyle Centre rust de verplichting tot het, gelet op het doel, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Torso Lifestyle Centre voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat Torso Lifestyle Centre niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Deelname aan personal trainingen, programma’s en groepstrainingen van Torso Lifestyle Centre is geheel op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor blessures en/of geleden letsel door deelname.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever bij anderen veroorzaakt gedurende trainingsprogramma’s/groepstrainingen van Torso Lifestyle Centre.
Bij niet behalen van de gestelde doelen is geen restitutie van het al betaalde bedrag mogelijk.

De aansprakelijkheid van de organisatie gaat niet verder dan vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag dat de onderneming ter zake op derden of verzekeringsmaatschappijen kan verhalen.
Voor elke door Torso Lifestyle Centre aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Torso Lifestyle Centre kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Torso Lifestyle Centre is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Torso Lifestyle Centre geleverde zaken en/of diensten.

Torso Lifestyle Centre is niet aansprakelijk wanneer tijdens een trainingssessie of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of aan de andere kant schade oplopen.

Torso Lifestyle Centre is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

Torso Lifestyle Centre is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

Iedere aansprakelijkheid van Torso Lifestyle Centre voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Torso Lifestyle Centre te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Torso Lifestyle Centre is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie. Torso Lifestyle Centre is niet aansprakelijk voor het op eigen gelegenheid uitvoeren van trainingsschema’s van Torso Lifestyle Centre door opdrachtgever.

Artikel 7 Ontbinding

Torso Lifestyle Centre is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Almere. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Torso Lifestyle Centre. Indien de opdrachtgever om een andere reden de overeenkomst wenst te beëindigen dan kan deze worden afgekocht. De afkoopsom bedraagt 50% van het restbedrag van de overeenkomst.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van de opdrachtgever en Torso Lifestyle Centre zal Torso Lifestyle Centre meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Torso Lifestyle Centre gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.

Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de opdrachtgever deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Torso Lifestyle Centre te voldoen. Indien Torso Lifestyle Centre over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de opdrachtgever,  is de opdrachtgever tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Op de diensten van Torso Lifestyle Centre zijn zowel het 6% en 21% BTW-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Torso Lifestyle Centre gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde trainingssessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Torso Lifestyle Centre. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte kan de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Torso Lifestyle Centre is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd.
Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid

De opdrachtgever verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de opdrachtgever zich ertoe alvorens de overeenkomst met Torso Lifestyle Centre aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de opdrachtgever tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de trainingssessie te melden aan Torso Lifestyle Centre.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Torso Lifestyle Centre is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de opdrachtgever. De persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Torso Lifestyle Centre gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtgever toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Torso Lifestyle Centre voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Torso Lifestyle Centre.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Torso Lifestyle Centre. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van Torso Lifestyle Centre zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Torso Lifestyle Centre ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken mogen niet door Torso Lifestyle Centre zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Torso Lifestyle Centre. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Torso Lifestyle Centre is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

WhatsApp chat